C_vogeltentoonstelling-zo-willen-we-het-toch-niet-meer

Fusie Stadskanaal, Onstwedde-Alteveer, Nieuwe Pekela en Veendam

Aan de leden van de vogelverenigingen van Stadskanaal, Onstwedde-Alteveer, Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Veendam.

Oude Pekela,  februari 2020

Geachte leden,

Het zal niemand ontgaan zijn dat het niet goed gaat met het grootste deel van de vogelverenigingen in Zuid-Oost Groningen. Het aantal al dan niet actieve leden wordt steeds minder, het ledenbestand vergrijst en steeds minder mensen voelen zich geroepen bestuurstaken op zich te nemen. Het organiseren van activiteiten, zoals een jaarlijkse tentoonstelling of een ledenavond, wordt steeds moeilijker en schiet er vaak al geheel bij in. Een aantal verenigingen in onze provincie heeft zichzelf inmiddels opgedoekt.

Er valt niemand iets te verwijten. Ook verenigingen die zich op geheel andere liefhebberijen richten ervaren dezelfde problemen. En zelfs buiten het gebied van hobby’s doet het probleem zich voor. Zo hebben ook politieke partijen in toenemende mate moeite hun taken uit uit te voeren. Over de oorzaken van deze maatschappelijke ontwikkeling zijn zelfs de wetenschappers het niet eens. Het is wel duidelijk dat een en ander niet zomaar in een handomdraai is op te lossen.

Dat neemt niet weg dat van uw vereniging en de andere 4 genoemde verenigingen nu met spoed een oplossing wordt gevraagd. Bij de ene vereniging is de situatie wellicht minder nijpend dan bij de andere, maar het komt er voor iedere vereniging op neer dat de “sterfdatum” in zicht is.

Om het opheffen van vogelverenigingen in onze regio te voorkomen, ligt het voor de hand de krachten te bundelen. Wanneer we de 5 verenigingen samenvoegen tot 1 nieuwe vereniging zijn we niet alleen in staat nog jaren voort te bestaan, maar is het wellicht ook mogelijk om de vogelliefhebberij een nieuw elan te geven.

Laten we de voordelen eens op een rij zetten:

  • We raken verlost van de situatie waarin één of twee mensen het werk en de verantwoordelijkheid voor de gehele vereniging dragen. In plaats daarvan krijgen weer een voltallig bestuur met voor iedere functie een vice-functionaris.
  • Samenvoegen van verenigingen betekent ook samenvoegen van de financiën. Dat schept mogelijkheden voor nieuw beleid.
  • De jaarlijkse tentoonstelling kan, doordat er meer geld en mensen beschikbaar zijn, uitgebouwd worden tot een tentoonstelling die ook aantrekkelijk is voor leken. De tentoonstelling wordt zodoende een belangrijk middel om reclame te maken voor onze liefhebberij.
  • Wanneer het straks voorschrift is dat er op iedere tentoonstelling een surveillant aanwezig moet zijn, kunnen we terug vallen op 5 surveillanten. De afzonderlijke verenigingen hebben maximaal 2 en soms zelfs geen enkele surveillant tot hun beschikking.
  • Verenigingsactiviteiten zoals ledenavonden, lezingen of uitstapjes worden nog nauwelijks georganiseerd omdat er te weinig deelnemers zijn. Bij samenvoeging halen we een totaal ledenbestand van tegen 100. We kunnen dan ook weer op voldoende deelnemers aan activiteiten rekenen.
  • Met de informatievoorziening aan de leden is het thans slecht gesteld. De huidige nieuwsbrief die door “De Goudvink” van Oude Pekela op onregelmatige tijden bij de leden wordt bezorgd, kan worden omgezet in een volwaardig blad dat 10 keer per jaar verschijnt.

Er zijn ook nadelen:

  • De actieve leden zijn vaak aan hun vereniging gehecht. De oude vertrouwde verenigingscultuur zal veranderen.
  • Samenvoegen van verenigingen kost geld. Zo valt er niet te ontkomen aan het inhuren van een notaris.

Het bestuur van de Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen, dat bestaat uit afgevaardigden van alle 5 genoemde verenigingen, heeft besloten dat bij een samenvoeging van de 5 vogelverenigingen de voordelen veel groter zijn dan de nadelen. In feite is zo’n samenvoeging de enige optie om door te gaan. Als er niets gebeurt, sterft de ene na de andere vereniging af. Dat afsterven betekent overigens niet dat de bestuursleden dan “van alles af zijn”. Als een vereniging ophoudt te bestaan, zal het bestuur nog wel een tijd werk hebben aan het afhandelen van allerlei zaken. Die tijd en energie kan beter in iets positiefs gestoken worden.

Het samenvoegen van verenigingen heet in juridische bewoordingen “fusie”. Bij zo’n fusie dient aan allerlei wettelijke bepalingen voldaan te worden. Daar zullen we u niet mee vermoeien. Wel is van het grootste belang dat er een fusieplan moet worden opgesteld. Momenteel wordt er aan dat fusieplan gewerkt. Hiervoor is een notaris ingeschakeld.

Wanneer het fusieplan klaar is, wordt het ter inzage gelegd en kan iedereen er kennis van nemen. Na een bij wet voorgeschreven termijn kunnen de leden van de 5 verenigingen er in hun vergaderingen een besluit over nemen. Dat kan niet zomaar. Ieder vereniging heeft haar eigen statuten waarin meestal bepaald wordt onder welke voorwaarden er over de fusie gestemd moet worden. Aan die voorwaarden hebben we ons allemaal te houden.

Wellicht denkt u: “Wat een stel eigengereide mensen om zomaar een dergelijk belangrijk initiatief te nemen”. U hebt gelijk wanneer u dat denkt. Maar bedenk er dan wel bij dat er toch iemand moet zijn die dat initiatief neemt. Niks doen en op elkaar gaan zitten wachten is geen optie. Als bestuur van de Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen organiseren we al al drie jaar met succes deze show. We zijn op elkaar ingespeeld en vormen een team. Het ligt ook voor de hand dat uit deze mensen het eerste bestuur van de samengevoegde vereniging gevormd wordt.

We hebben u middels deze brief ingelicht over de stand van zaken. Wanneer zich belangrijke veranderingen voordoen, hoort u weer van ons. Hebt u vragen, wilt u iets kwijt of voorstellen, neem dan contact op met een van de onderstaande mensen.   

Stadskanaal: Bert Draijer  0599-611153

Veendam: Hein in ‘t Hout  06-51298542

Onstwedde-Alteveer: Jan Kalk  06-28729314

Nieuwe-Pekela: Henk Stevens 0597-645572

Oude Pekela: Chris Steijvers 0597-613424

Namens het bestuur van de  Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen

Voorzitter Jan Kalk                                     Secretaris Chris Steijvers

Reacties zijn gesloten.