Over ons

Doel van de vereniging

In artikel 2 lid 1 van de statuten van de Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen staat te lezen:

“De vereniging heeft als doel: de bevordering en verbetering van de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord”. Het ligt voor de hand dat een dergelijk omschrijving voor de huidige stand van zaken een nadere invulling behoeft.

Met de hedendaagse vogelliefhebberij gaat het niet goed. De jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren topjaren (de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers telde in 1978 maar liefst 45.000 leden). Overal in het land werden nieuwe vogelverenigingen opgericht. Er waren steden en dorpen waar zelfs meer dan één vogelvereniging actief was. Vanaf de jaren negentig trad een kentering op. De belangstelling voor de vogelliefhebberij begon af te nemen. Het bestaande ledenbestand vergrijsde. Op 1 januari 2022 had de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers 19.145 leden. De verwachting is dat daar de komende jaren gemiddeld 1000 leden per jaar van af zullen gaan.

Voor de lokale afdelingen heeft dat grote consequenties. Het wordt steeds moeilijker om bestuursfuncties op te vullen. Activiteiten kunnen door gebrek aan organisatiekracht en deelname niet meer georganiseerd worden. Overigens past deze ontwikkeling in een breder patroon. Bijna iedere vereniging, van politieke partij tot uitvaartvereniging, ziet zich met deze problemen geconfronteerd.

In 2021 hebben 5 vogelverenigingen in zuidoost Groningen besloten op te gaan in één nieuwe vereniging: Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen. Op die manier kan het nog bestaande potentieel worden ingezet om de oude vertrouwde verenigingsactiviteiten voorlopig op peil te houden. Dat wil zeggen dat we nog steeds ruim aandacht kunnen besteden aan één van de doelen die in de statuten vermeld staan, namelijk het verbeteren van de vogelliefhebberij. We bereiken dit doel door het organiseren van tentoonstellingen en de daarmee verbonden keuringen, voordrachten door deskundigen en het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen de leden onderling. Dat laatste onder andere door middel van deze website.   

Met het andere statutaire doel, de bevordering van de vogelliefhebberij, ligt het uiteraard veel moeilijker. De publieke opinie spreekt zich onomwonden uit voor vogelbescherming. Maar bij enig doorvragen blijkt dat het met de kennis over vogels bijzonder slecht gesteld is. Bij een onderzoek bleek dat slechts 20% van de basisschoolleerlingen in staat is alledaagse vogels zoals merels en mussen te herkennen. We kunnen er niet vanuit gaan dat volwassenen veel beter presteren. En dat gebrek aan kennis kan toch slechts duiden op regelrechte desinteresse. Hoe kennis over vogels, zowel in de natuur als in de avicultuur, bevorderd kan worden, is een grote vraag. Zeker is wel dat een vogelvereniging die deze vraag wil beantwoorden afhankelijk is van frisse instroom van leden en ideeën. Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen staat daarvoor open.