parrots-3427188_1920

Samengaan vogelverenigingen

In februari hebben alle leden een brief ontvangen waarin staat aangekondigd dat het bestuur van de Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen aan een samengaan van 5 vogelverenigingen in onze regio werkt. Door de coronamaatregelen is er minder vooruitgang geboekt dan gewenst. We hebben slechts eenmaal op anderhalve meter afstand in iemands achtertuin kunnen vergaderen. Verder hebben we met twee verschillende notariskantoren overlegd. Ook is ambtelijk advies ingewonnen.

We stuitten daarbij op het probleem dat al die deskundigen het niet altijd met elkaar eens zijn. Dat zal niemand onbekend voorkomen. Maar het is wel hinderlijk. Over bepaalde zaken moeten we nu eenmaal duidelijkheid hebben alvorens we zinnige besluiten kunnen nemen. Het gehele proces is dus erg vertraagd. Toch willen we er vaart in houden. Wanneer het straks weer mogelijk is normale ledenvergaderingen te houden, moet er een concreet voorstel liggen waarover gepraat kan worden.

In het begin van het jaar konden we er nog vanuit gaan dat een juridische fusie de beste oplossing zou zijn. We gaven toen ook al aan dat zo’n fusie nadelen heeft. Eén nadeel is dat het geld kost. We zijn er inmiddels achter dat het heel veel geld kost. Een kostenraming van een notariskantoor komt uit op bijna € 2500.

Een inventarisatie van de statuten van de verenigingen leerde ons dat Nieuwe Pekela een vereniging is zondervolledige rechtsbevoegdheid. Volgens de ene notaris moet Nieuwe Pekela zich eerst middels een statutenwijziging ( kosten ongeveer € 400) omzetten in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid alvorens aan een fusie te kunnen deelnemen. Volgens een andere notaris hoeft dat waarschijnlijk niet.

En dan zijn er nog onduidelijkheden over de belastingen. Volgens de ene notaris moet er schenkbelasting worden betaald over de bedragen die van de oude verenigingen naar de nieuwe gefuseerde vereniging overgaan. Anderen weten ons dan weer te vertellen dat de nieuwe vereniging een ANBI-status gaat krijgen. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. En een vereniging met een ANBI- status is vrijgesteld van schenkbelasting. Een mogelijke complicatie is dan weer dat Nieuwe Pekela een bepaling in haar statuten heeft staan die het verkrijgen van een ANBI-status uitsluit.

Tenslotte vormt de vereniging van Veendam nog een probleem. Veendam is de vereniging met het grootste positieve vermogen. Voor een belangrijk deel bestaat dit vermogen uit een onroerende zaak, namelijk een materiaaldepot. Overdracht van een onroerende zaak kan slechts via een notariële acte. En dat gaat weer geld kosten. Verder komt de belasting dan aankloppen om overdrachtsbelasting.

U hebt inmiddels begrepen dat een juridische fusie slechts één duidelijkheid oplevert: het gaat ons klauwen met geld kosten! We hebben dan ook besloten niet op dat pad door te gaan.

En dan rest ons maar één andere mogelijkheid. Voornamelijk gezien haar financiële positie blijft Veendam bestaan. De naam van vereniging van Veendam, officieel “De Vogelvriend” Veendam e.o. zal dan wel gewijzigd worden in “Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen”. Daarvoor is een statutenwijziging vereist. Dat geeft ons meteen de gelegenheid om geheel nieuwe statuten op te stellen. De notariële kosten hiervan bedragen ongeveer € 400. Wanneer dat rond is, kunnen de andere verenigingen hun leden oproepen zich over te schrijven naar de nieuwe vereniging. De vermogensbestanddelen van de oude verenigingen gaan dan geleidelijk in jaarlijkse bedragen over. Zo geleidelijk dat de afdrachten vrij blijven van schenkbelasting. Een overdrachtsbelasting over de onroerende zaak van Veendam is met deze constructie van de baan.

De gehele gang van zaken heeft duidelijke nadelen. We horen een aantal leden al roepen dat we door Veendam worden overgenomen. Maar dat valt wel mee. Veendam mag dan in financieel opzicht de rijkste vereniging zijn, wat betreft het aantal actieve leden bevindt Veendam zich op een absoluut dieptepunt. De huidige bestuursleden hebben hun taken vele jaren vervult en willen er, op één uitzondering na, mee stoppen. De eerste stap is dus het kiezen van een nieuw bestuur in Veendam. De werkgroep leden van de Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen zijn inmiddels lid van Veendam. Op 27 augustus vindt er op anderhalve meter een ledenvergadering plaats waarin een nieuw bestuur wordt gekozen. De huidige voorzitter, Hein in ‘t Hout, blijft aan als voorzitter. De kandidaat voor de secretarisfunctie is ondergetekende. Voor het penningmeesterschap stelt zich Bert Draaier (Stadskanaal) kandidaat.

Het nieuwe bestuur zal zich eerst met de statuutwijziging gaan bezighouden. Als dat klaar is, en we hopelijk weer normaal mogen vergaderen, kunnen de leden een besluit nemen over definitieve stappen. Een plotselinge opheffing van de bestaande verenigingen is dan overigens nog niet aan de orde. De verenigingen zullen in stand moeten blijven totdat de overgang van leden en geld heeft plaatsgevonden.

Chris Steijvers
secretaris

Reacties zijn gesloten.